Kiermasz Badura Częstochowa
 
 
Promed. Czas na wzrok 40+
 
Autoryzowany Dealer Ford. Frank-Cars Autoryzowany Dealer Forda, Częstochowa, ul. Jagiellońska 147, tel. 34 365 05 75

 

Aktualności

Mama 4 Plus

Częstochowskie24 - 5 marzec, 2019 - 14:34

 

1 marca 2019 r. weszła w życie ustawa o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym. Prawo do świadczenia mogą uzyskać kobiety – matki, które urodziły i wychowały bądź wychowały co najmniej czwórkę dzieci, po osiągnięciu wieku 60 lat.

Ojciec, który wychował co najmniej czwórkę dzieci, będzie mógł skorzystać z prawa do tego świadczenia po osiągnięciu wieku 65 lat, w przypadku śmierci matki dzieci albo porzucenia dzieci przez matkę lub w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowywania dzieci przez matkę.

Świadczenie może być przyznane tylko w przypadku, gdy matka lub ojciec dzieci nie posiada dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania albo ma prawo do emerytury lub renty w wysokości niższej niż wysokość najniższej emerytury (od 1 marca 2019 r. – 1100 zł).

Świadczenie nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty w wysokości co najmniej najniższej emerytury.

Przykład

Rolniczka w wieku 61 lat od grudnia 2017 r. pobiera emeryturę rolniczą. Nie zaprzestała prowadzenia działalności rolniczej – jest współwłaścicielką (razem z mężem) gospodarstwa rolnego o pow. 2,05 ha (1,10 ha przeliczeniowe).

Wysokość przyznanej emerytury rolniczej wynosi: część składkowa – 233,45 zł; część uzupełniająca – 904,60 zł; razem – 1138,05 zł.

Wypłacana jest tylko część składkowa tj. 233,45 zł. Część uzupełniająca podlega zawieszeniu z powodu niezaprzestania prowadzenia działalności rolniczej.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające nie przysługuje, ponieważ rolniczka jest uprawniona do emerytury w wysokości wyższej od najniższej emerytury.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające może być przyznane osobom, które zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadają tutaj ośrodek interesów życiowych przez okres co najmniej 10 lat (po ukończeniu 16 roku), jeżeli są:

1. obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej lub

2. posiadającymi prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub

3. cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak i gdzie ubiegać się o rodzicielskie świadczenie uzupełniające?

Świadczenie może być przyznane w drodze decyzji administracyjnej – na wniosek matki albo ojca dzieci – przez prezesa ZUS albo prezesa KRUS – po indywidualnym zbadaniu sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej osoby ubiegającej się o świadczenie.

Świadczenie może przyznać prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, tylko jeżeli matka lub ojciec dzieci legitymuje się okresami podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników, chyba że emeryturę lub rentę wypłaca jej wyłącznie jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Oprócz złożenia wniosku niezbędne jest również złożenie oświadczenia o sytuacji rodzinnej, majątkowej i materialnej, w którym należy potwierdzić m.in. czy wnioskodawca:

• pozostaje w zatrudnieniu lub prowadzi inną działalność zarobkową;

• jest uprawniony do emerytury lub renty;

• posiada gospodarstwo rolne;

• prowadzi dział specjalny produkcji rolnej;

• uzyskuje inne dochody.

Okoliczności te mogą zostać potwierdzone również odpowiednimi zaświadczeniami (np. z urzędu skarbowego, urzędu gminy).

Do wniosku należy dołączyć akty urodzenia dzieci, a także inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na przyznanie świadczenia np. orzeczenie sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej nad dzieckiem w przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, akt zgonu w przypadku śmierci matki dzieci, zaświadczenia potwierdzające osiągane dochody.

Wniosek można złożyć w każdej jednostce organizacyjnej KRUS. Druk wniosku (KRUS GRSU- 1/03/2019) jest dostępny na stronie internetowej w zakładce formularze-i-wnioski/świadczenia/ oraz w każdej jednostce organizacyjnej KRUS.

Jaka będzie wysokość rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego?

Świadczenie uzupełniające przysługiwać będzie w wysokości najniższej emerytury, która od 1 marca 2019 r. wynosi 1 100,00 zł, a w przypadku, gdy matka lub ojciec uprawniony jest do emerytury lub renty w kwocie niższej od emerytury najniższej – będzie ono podwyższane do kwoty najniższej emerytury.

Świadczenie podlega corocznie waloryzacji na zasadach i w terminie wskazanym dla waloryzacji emerytur i rent przysługujących na podstawie przepisów emerytalnych.

Z rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego potrącany jest podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Od kiedy powstaje prawo do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego?

Prawo do świadczenia powstaje od pierwszego dnia miesiąca, w którym wydano decyzję, nie wcześniej jednak niż od dnia osiągnięcia wieku 60 lat przez matkę dzieci lub 65 lat przez ojca dzieci. Świadczenie będzie wypłacała jednostka organizacyjna KRUS właściwa ze względu na miejsce zamieszkania.

Kiedy nie przysługuje rodzicielskie świadczenie uzupełniające?

Świadczenie nie przysługuje:

• osobie uprawnionej do emerytury lub renty w wysokości co najmniej najniższej emerytury;

• osobie, która jest tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności (z wyłączeniem odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego).

Prezes KRUS może odmówić przyznania świadczenia:

• osobie, którą sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub której sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka lub dzieci w pieczy zastępczej,

• w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowywania dzieci.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające przysługuje wyłącznie pod warunkiem zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trakcie jego pobierania.

O czym należy informować po otrzymaniu prawa do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego?

Osoba, której przyznano prawo do świadczenia, jest obowiązana do informowania organu rentowego o wszelkich zmianach mających wpływ na prawo do świadczenia lub wysokość wypłacanego świadczenia, przede wszystkim o:

• nabyciu gospodarstwa rolnego,

• podjęciu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej albo pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym za granicą,

• wysokości osiąganych z tych tytułów przychodów, w tym za granicą,

• uzyskaniu prawa do emerytury, renty z innego organu rentowego (w tym z instytucji zagranicznej),

• tymczasowym aresztowaniu lub odbywaniu kary pozbawienia wolności,

• zamieszkaniu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wprowadzone przepisy dają możliwość osobom pobierającym rodzicielskie świadczenie uzupełniające objęcia ubezpieczeniem emerytalno-rentowym na wniosek – do osiągnięcia 25-letniego okresu ubezpieczenia emerytalno-rentowego. Ubezpieczenie to jest dobrowolne. W celu objęcia tym ubezpieczeniem należy złożyć we właściwej jednostce organizacyjnej KRUS Wniosek o objęcie ubezpieczeniem społecznym rolników osoby pobierającej rodzicielskie świadczenie uzupełniające.

Bliższe informacje na temat rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego można uzyskać w zakładce „Rodzicielskie świadczenie uzupełniające” oraz w każdej jednostce organizacyjnej KRUS.

źródło: informacja prasowaDwóch zielonogórzan wystartuje w Memoriale Idzikowskiego i Czernego

W Częstochowie - 5 marzec, 2019 - 14:31
Piotr Protasiewicz i Patryk Dudek dołączyli do żużlowców, którzy 23 marca wystartują w 47. Memoriale Bronisława Idzikowskiego i Marka Czernego.


Policjanci z Kłomnic zatrzymali kilkanaście osób handlujących marihuaną

W Częstochowie - 5 marzec, 2019 - 14:03
Policjanci z Kłomnic zatrzymali 14 osób podejrzanych o wprowadzanie narkotyków na częstochowski rynek. Funkcjonariusze zabezpieczyli też kilogram marihuany i ponad 70 tys. zł na poczet przyszłych kar.


W poszukiwaniu wielkiej ciszy

Częstochowskie24 - 5 marzec, 2019 - 13:15

Wielki Post jest najważniejszym czasem w całym roku liturgicznym, ale też po prostu czasem wyjątkowym. Czasem, w którym dni płyną inaczej, prowadząc do tajemnicy Świąt Wielkiej Nocy. O zbliżającym się wielkimi krokami okresie mówił na antenie Radia Fiat ks. Jacek Michalewski, proboszcz parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika.

POSŁUCHAJ ROZMOWY

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska.
Fot. Radio Fiat / AMZC Michaś i MK Team półfinalistami Ligi Futsalu

W Częstochowie - 5 marzec, 2019 - 13:14
W minioną sobotę i niedzielę w Hali Polonia odbyły się decydujące spotkania drugiego etapu Ligi Futsalu.


Wieje i będzie wiało jeszcze mocniej

Częstochowskie24 - 5 marzec, 2019 - 13:07

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy ostrzega przed silnym wiatrem. Biuro Prognoz Meteorologicznych przewiduje, że prognozowane zjawisko będzie występowało na terenie powiatu częstochowskiego do godziny 17.

Prognozowanemu zagrożeniu przyznano stopień pierwszy, przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, w porywach miejscami od 70 km/h do 80 km/h z południowego zachodu i zachodu.

źródło: IMiGWBonzo pozytywnie zaliczył egzamin

Policja - 5 marzec, 2019 - 13:00
W zeszły wtorek odbyła się atestacja częstochowskiego konia policyjnego. Bonzo może już patrolować rejon i brać udział w imprezach masowych o niskim stopniu ryzyka. Podczas egzaminu bezbłędnie zaliczył wszystkie zadania.


Szymon Giżyński: Wszystko starannie przemyśleliśmy

Częstochowskie24 - 5 marzec, 2019 - 12:57

W poniedziałek, 4 marca podczas konferencji prasowej w siedzibie częstochowskiej „Solidarności” przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości z okręgu częstochowskiego odnieśli się do nowych propozycji partii, zwanych „Nową Piątką PiS”. Posłowie i senatorowie zaprezentowali również inne programy realizowane przez rząd, takie jak: Mama 4 Plus, Emerytury Plus, Maluch Plus, pomoc dla osób z niepełnosprawnościami oraz podwyżki rent i emerytur.

Prezes Zarządu Okręgu Prawa i Sprawiedliwości w Częstochowie oraz wiceminister rolnictwa Szymon Giżyński przedstawił koszty realizacji wymienionych programów. – Przywrócenie połączeń autobusowych do mniejszych miejscowości – 800 mln zł, zwolnienie z podatku PIT dla osób do 26. roku życia – 2-3 mld zł, podniesienie kosztów uzyskania przychodu – 7-10 mld zł, Emerytury Plus – 9-10 mld zł i rozszerzenie programu 500 Plus – ok. 18,5 mld zł.

Lidia Burzyńska przedstawiła programy ukierunkowane na pomoc matkom, które wychowały przynajmniej czworo dzieci i którym nie przysługują świadczenia emerytalne. Posłanka wspomniała również o programie Maluch Plus. – Rząd Prawa i Sprawiedliwości potraktował bardzo poważnie sprawę opieki nad dziećmi do 3. roku życia, dlatego na program tzw. użłobkowienia w 2019 r. przeznaczymy 450 mln zł. Jednostki samorządu terytorialnego mogą natomiast ubiegać się o dofinansowanie miejsca dla jednego dziecka w żłobku w kwocie 30 tys. zł.

Poseł Mariusz Trepka wyraził nadzieję, że zwolnienie z płatności podatku PIT osób, które nie ukończyły 26. roku życia, nie spowoduje obniżki ich wynagrodzeń.

Senator Ryszard Majer przypomniał, że w maju po raz pierwszy zostanie wypłacona trzynasta emerytura. Podkreślił, że rząd zdecydował o podwyżce rent i emerytur, które zostały zwaloryzowane minimum o kwotę 70 zł już od 1 marca. Ryszard Majer wspomniał, że wzrosną również najniższe emerytury i renta socjalna – do kwoty 1100 zł. Senator przedstawił także plany pomocy finansowej dla osób z niepełnosprawnościami. – Podniesienie zasiłku pielęgnacyjnego – do 215 zł, specjalnego zasiłku opiekuńczego – do 620 zł, dofinansowania do zatrudnienia osoby z niepełnosprawnościami w zakładzie aktywności zawodowej – do 22 tys. zł i wreszcie podniesienie kwot dofinansowania do warsztatów terapii zajęciowej – do 17 796 zł.

O planie pomocy dla jednostek samorządowych w procesie przywracania połączeń autobusowych do wsi i małych miejscowości mówił senator Artur Warzocha. – Nie planujemy odtworzenia Państwowej Komunikacji Samochodowej. Uważamy, że gminy i powiaty mają nadal obowiązek organizacji przetargów na przewozy lokalne. My przedstawimy zakres pomocy dla tych jednostek samorządu terytorialnego. W przetargach będzie mógł startować każdy przewoźnik – publiczny i prywatny. 

– Przesłanką, które każe dobrze myśleć o perspektywach wykonawczych wymienionych zobowiązań, jest powściągliwość ekonomistów w szacunkach finansowych – powiedział Szymon Giżyński. – Ekonomiści rządowi bardzo skromnie szacowali wszystkie makrowielkości, nawet dużo ostrożniej niż w zakresie PKB i innych parametrów przewidują ekonomiści Unii Europejskiej i czołowych banków, oceniając perspektywę polskiej gospodarki. To jest też bardzo istotną rękojmią wykonania naszego programu – zakończył Szymon Giżyński.

Ze wstępnych obliczeń wynika, że koszt realizacji wymienionych programów wyniesie ok. 40 miliardów złotych.

Maciej OrmanWarsztaty literackie z Mikołajem Grynbergiem w częstochowskim teatrze

W Częstochowie - 5 marzec, 2019 - 12:24
31 marca w Teatrze im. Adama Mickiewicza rozpoczną się warsztaty literackie z pisarzem Mikołajem Grynbergiem,  nominowanym w 2018 roku do Nagrody Literackiej „Nike” za zbiór opowiadań Rejwach.


Piaskowy Koncert Muzyki Filmowej

Częstochowskie Informacje - 5 marzec, 2019 - 12:08
Zapraszamy na unikalne muzyczne show gwiazd programu „Mam Talent”.www.teatrpiasku.pl 


15 marca 2019 r. o godz: 18.30 Filharmonia Częstochowska 

Największe hity muzyki filmowej. Wspaniała gra na skrzypcach w wykonaniu Oleksandra Bozhyka z Teatrem Sztuk Wizualnych.
Podczas show zobaczycie:
 • mistrzowskie interpretacje w wykonaniu Oleksandra Bozhyka grane jednocześnie na trzech skrzypcach
 • Speed Painting w wykonaniu VLODYR’a – Najszybszego Malarza na Świecie
 • Malowanie Światłem
 • Malowania Piaskiem w wykonaniu Tetiany Galitsyny – prekursorki Sztuki Malowania Piaskiem w Polsce
Bilety dostępne na:Przyjdź i zobacz artystyczną interpretację utworów z kultowych filmów!

Polecamy: https://czest.info/Piaskowy-Koncert-Muzyki-Filmowej-Częstochowa2019


Policjanci z Kłomnic zatrzymali handlarzy narkotyków

Policja - 5 marzec, 2019 - 12:00
Od kilku miesięcy kryminalni z Kłomnic pracowali nad grupą osób, wprowadzającą na częstochowski rynek środki odurzające. W tej sprawie zatrzymano 14 osób na terenie dwóch województw. Ponadto policjanci zabezpieczyli prawie 1 kg marihuany oraz łącznie ponad 70 tys. zł na poczet kar.


W Częstochowie zaszczepione dzieci miały mieć łatwiejszy dostęp do przedszkoli. Wojewoda uchylił uchwały

W Częstochowie - 5 marzec, 2019 - 11:02
Wojewoda śląski uznał, że przyjęte w styczniu przez częstochowskich radnych uchwały dotyczące premiowania dzieci zaszczepionych podczas naboru do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i Żłobka Miejskiego są niezgodne z przepisami.


Bezpłatne badania kontrolne. Centrum Medyczne Synexus w Częstochowie oficjalnie otwarte (zdjęcia)

W Częstochowie - 5 marzec, 2019 - 10:44
W poniedziałek, 4 marca oficjalnie otwarte zostało Centrum Medyczne Synexus przy ul. Wały Dwernickiego 43/45. Mieszkańcy Częstochowy zyskali w ten sposób możliwość wykonania bezpłatnych badań kontrolnych.


[ZDROWIE] Niemal wszyscy po 40-stce mają problem ze wzrokiem.

Częstochowskie Informacje - 5 marzec, 2019 - 10:34
Zauważyłeś, że gorzej widzisz? Spójrz na to z innej strony! 
Zbadaj swój wzrok i dowiedz się, co możesz zrobić, by służył Ci wiernie przez długie lata.

Ruszyła II edycja kampanii CZAS NA WZROK 40+ 

To już kolejna odsłona akcji informacyjnej.
Jest ona organizowana z myślą o osobach 40+, które zauważyły, że ich wzrok zaczął pogarszać się z wiekiem. Jeśli temat nie jest Ci obcy, dołącz do akcji, a dowiesz się
 • jak ocenić, czy problem prezbiopii to Twój problem,
 • gdzie szukać pomocy, gdy wzrok zacznie płatać figle,
 • jak przejąć kontrolę nad problemem z widzeniem i cieszyć się dobrym wzrokiem przez długie lata,
 •  dlaczego szkła progresywne są najlepszym rozwiązaniem dla prezbiopów.


ZNAJDŹ SPECJALISTĘ!

Zadbaj o siebie i  znajdź rekomendowany salon optyczny, w którym specjalista zbada Twój wzrok i wybierze najlepsze rozwiązanie dla Twoich oczu.Najlepsze rozwiązanie to okulary progresywne.PROMED -OPTYK  specjalizuje się w tym temacie. Posiada tytuł CENTRUM OKULARÓW PROGRESYWNYCH.

Ty też możesz zapomnieć o problemie.
Zapraszamy na badanie optometryczne:
Salon PROMED-OPTYK , Al. NMP 9 w Częstochowie, 
tel.: 34 361 57 67


Polecamy na: https://czest.info/zdrowie


Policja przejęła 430 porcji amfetaminy

Częstochowskie24 - 5 marzec, 2019 - 10:33

Nawet 3 lata więzienia grozi 34-letniemu mieszkańcowi Myszkowa za posiadanie narkotyków. Mężczyzna z amfetaminą wpadł w ręce policjantów z zespołu do spraw nieletnich. Teraz o jego dalszym losie zdecyduje sąd.

W piątek policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości wśród nieletnich na ul. Kościuszki w Myszkowie postanowili wylegitymować mężczyznę, który jak wynikało z uzyskanej informacji, może posiadać przy sobie narkotyki. Na widok stróżów prawa mężczyzna ten zaczął się dziwnie zachowywać i nagle zmienił kierunek marszu. Podczas legitymowania 34-latka szybko wyszło na jaw, że w kieszeni kurtki ukrywa on woreczek z białą substancją. Jak się okazało, była to amfetamina z której można było przygotować 430 porcji dilerskich. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. W sobotę 34-latek z Myszkowa usłyszał zarzut posiadania narkotyków, za co grozi mu nawet do 3 lat więzienia. O jego dalszym losie zdecyduje teraz sąd.

źródło: myszkow.slaska.policja.gov.plMAGICZNY DZIEŃ KOBIET W SNAKE DANCE

Częstochowskie Informacje - 5 marzec, 2019 - 10:07
To wyjątkowe wydarzenie odbędzie się 9 marca (sobota) 2019 r. w godzinach od 10 do 19.30.

Tego dnia odbędą się wyjątkowe warsztaty Urban Kiz z udziałem certyfikowanych instruktorów: Agnieszką Bednarczyk i Sławkiem Dante Wienckiewiczem.

Agnieszka i Dante wprowadzą Was w niezwykły styl tańca w parach „w rytmie serca” oraz zmysłowy Lady Styling.
Warsztaty poprzedzone będą programem bezpłatnych atrakcji tj.:
spotkania z ekspertami, wykłady, konsultacje oraz upominki dla Pań.

Rezerwacje miejsc trwają do 7 marca (czwartek):
 • biuro@snake-dance.pl
 • tel.: 792-001-003
 • w siedzibie Szkoły: Al.NMP 21, w podwórku, II piętro, wejście jak do Solarium Lena.

.


Częstochowa dostępna dla niepełnosprawnych

Częstochowskie Informacje - 5 marzec, 2019 - 09:25
Częstochowa została wysoko oceniona w niezależnym raporcie z monitoringu dostępności usług samorządowych dla osób z niepełnosprawnościami. - To jedno z najlepszych miast, jakie badaliśmy – mówiła Anna Nawrot ze Stowarzyszenia Bona Fides, przekazując raport z monitoringu prezydentowi miasta.

Monitoring stopnia wdrożenia Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnością trwał prawie rok i był prowadzony dla naszego miasta przez niezależnego audytora – Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej „Bona Fides” z siedzibą w Katowicach. Audyt był dla miasta bezkosztowy, bo został przeprowadzony w projekcie dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach programu POWER.

4 marca prezydent Krzysztof Matyjaszczyk odebrał raport od Anny Nawrot, członkini zespołu monitoringowego Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej Bona Fides z Katowic.

- To jedno z najlepszych miast, jakie badaliśmy - powiedziała Anna Nawrot. - Częstochowa została bardzo wysoko oceniona w tym raporcie. Pełnomocnik Prezydenta do spraw osób z niepełnosprawnościami to osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim, która bardzo dobrze rozumie problemy tych osób i z oddaniem na ich rzecz pracuje. W mieście w modelowy sposób prowadzone są działania informacyjne o prawach osób z niepełnoprawnością, bariery dostępności przestrzeni publicznej są diagnozowane, a ich likwidacja uwzględniana jest w dokumentach strategicznych i modernizacjach ujętych w planach budżetowych. Osoby z niepełnosprawnością są wspierane przez organizacje pozarządowe, a wiele cennych inicjatyw społecznych trafia tu na bardzo podatny grunt i jest wspierana przez samorząd.

Zespół monitoringowy badał aż 24 różne obszary, m.in. dostosowanie form informacji do potrzeb osób z niepełnosprawnościami; działania na rzecz ich zatrudnienia; działania informacyjne ukierunkowane na zwalczanie stereotypów, podnoszenie świadomości dotyczącej praw i godności osób z niepełnosprawnościami; konsultacje społeczne; dostępność usług i urządzeń; dostępność wydarzeń z zakresu kultury, rekreacji, wypoczynku i sportu; działania na rzecz dostępności transportu publicznego; działania na rzecz zabezpieczenia praw osoby z niepełnosprawnością oraz podnoszenia świadomości prawnej tych osób. Pod kątem potrzeb niepełnosprawnych badano też organizację oświaty, usługi socjalne i odpowiednie warunki życia, instrumenty rynku pracy; dostępność budynków. Sprawdzano dokumenty, przeprowadzano wywiady z osobami z niepełnosprawnościami różnego rodzaju, w różnym wieku, a także z rodzicami dzieci z niepełnosprawnościami.

Badanie rozpoczęto 4.10.2017 r., a zakończono 30.06.2018 roku. Później powstawał raport, który obecnie został przekazany władzom miasta.

Podczas dzisiejszego spotkania, prezydent podziękował wszystkim, którzy na co dzień działają w Częstochowie na rzecz osób z niepełnosprawnościami, m.in. Jolancie Sulemie, pełnomocnik Prezydenta Miasta Częstochowy do spraw osób z niepełnosprawnościami oraz organizacjom pozarządowym, pracującym na rzecz tego środowiska.

- Od czasu zakończenia monitoringu wiele udało nam się jeszcze zrobić – powiedział Krzysztof Matyjaszczyk. – Od ubiegłego roku mamy społecznego rzecznika osób z niepełnosprawnością, bezpłatną wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego działającą przy MOPS, przygotowujemy wprowadzenie kolejnych standardów związanych z pomocą osobom z niepełnosprawnościami.

Społecznym rzecznikiem jest radny Tomasz Tyl, który także uczestniczył w spotkaniu, mówiąc m.in. o planach rozszerzenia zakresu usług wypożyczalni oraz konsultacjach z Miejskim Zarządem Dróg i Transportu na temat standardów komunikacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami.

Raport Stowarzyszenia „Bona Fides” wskazuje też rekomendacje dotyczące rozwoju usług i wprowadzanie innowacji, które będą bardziej przyjazne dla osób z niepełnosprawnościami.

- W Częstochowie widzieliśmy bardzo wiele dobrych praktyk, ludzie mają tu większą świadomość niż w innych miastach, gminach, mają też dobry dostęp do różnego rodzaju informacji – mówiła Anna Nawrot. – To wyzwanie, bo kiedy jest taka świadomość, większe są także wymagania.

Osoby i instytucje wspierające osoby z niepełnosprawnościami mają świadomość, że wciąż jeszcze wiele jest do zrobienia, aby integracja osób z niepełnosprawnością była pełna – jak to ma miejsce chociażby w krajach skandynawskich. Dlatego w najbliższych latach częstochowski samorząd deklaruje kolejne działania, projekty i inicjatywy, które umożliwią większą samodzielność i podniosą komfort życia osób z różnymi problemami zdrowotnymi.

Celem głównym monitoringu jest zwiększenie zdolności instytucji monitorowanej, czyli Urzędu Miasta Częstochowy– do wdrażania postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych poprzez analizę działań instytucji, sformułowanie rekomendacji dotyczących tych działań oraz weryfikację ich wykorzystania.

Miasto Częstochowa w oparciu o różne przepisy wynikające z krajowych aktów prawnych i prawa lokalnego prowadzi systematyczne działania zmierzające do poprawy sytuacji częstochowianek i częstochowian z niepełnosprawnością.

Przyjęty uchwałą Rady Miasta Częstochowy z 10 kwietnia 2014 r. Program Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością na lata 2014-2020 "Częstochowa Osobom z Niepełnosprawnością" określa kierunki działań Gminy do 2020 roku.
Źródło: UM Częstochowa


Piłsudskiego całkowicie zamknięta!

Częstochowskie24 - 5 marzec, 2019 - 09:11

Od wtorku, 5 marca, nieprzejezdna jest ulica Piłsudskiego na odcinku od ul. Katedralnej do ul. Piotrkowskiej. Utrudnienia potrwają kilka dni.

Zamknięcie spowodowane jest pracami wodociągowymi na terenie budowy węzła przesiadkowego. Z uwagi na roboty utrudniony będzie dojazd do części posesji znajdujących się w obrębie placu budowy. Na odcinku zostały rozwieszone informacje dotyczące utrudnień.

źródło: czestochowa.plOdcinek ul. Piłsudskiego przez kilka dni będzie całkowicie zamknięty dla ruchu

W Częstochowie - 5 marzec, 2019 - 08:54
Miejski Zarząd Dróg i Transportu poinformował, że od wtorku, 5 marca całkowicie zamknięta dla ruchu będzie ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Katedralnej do ul. Piotrkowskiej (nawet za zgoda kierownika budowy). Powodem są prace wodociągowe na terenie węzła przesiadkowego przy dworcu głównym PKP.


Otwarcie Centrum Medycznego Synexus w Częstochowie

Częstochowskie Informacje - 5 marzec, 2019 - 08:54
Centrum Medyczne Synexus w Częstochowie zlokalizowane na terenie Centrum Medycznego Klara przy ulicy Wały Dwernickiego 43/45 już otwarte dla pacjentów. Morfologia, glukoza, lipidogram czy badanie wątroby FibroScan to tylko przykłady badań, które bezpłatnie można już wykonać w nowej placówce Synexus.


Centra Medyczne Synexus to międzynarodowa sieć przychodni zlokalizowanych na całym świecie. Placówka w Częstochowie jest pierwszą w tym regionie, ale mieszkańcy województwa śląskiego mogą również skorzystać z usług poradni w Katowicach. Pozostałe ośrodki sieci w Polsce znajdują się w Gdyni, Gdańsku, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu. W tym roku powstanie również nowa placówka w Łodzi. Synexus zajmuje się głównie prowadzeniem programów profilaktycznych oraz badań klinicznych w wielu obszarach terapeutycznych.
Otwarcie Centrum Medycznego Synexus w Częstochowie to dobra wiadomość dla tutejszych lekarzy i pacjentów. Poprzez dostęp do realizowanych na całym świecie badań klinicznych nowych leków, jedni i drudzy zyskują nowe opcje do wyboru w codziennej praktyce leczenia i bycia leczonym. Szczególnie mówię tu o sytuacjach, kiedy z jakiegoś powodu obecnie dostępne zrejestrowane terapie nie są wystarczające dla tego konkretnego człowieka, by rozwiązać jego medyczny problem. Wówczas może pojawić się eksperyment, podczas którego bada się możliwości polepszenia sytuacji takich pacjentów.

Wiadomo że każdy nowy lek przechodzi fazę eksperymentu poprzedzającą jego zarejestrowanie. Nie bójmy się jednak negatywnych skojarzeń z tym okresem, starajmy się każdego dnia je odczarowywać. Zarejestrowane w odpowiednim urzędzie i zaakceptowane pod kątem etycznym eksperymenty – badania kliniczne  - są potrzebne by móc zaproponować nowe terapie pacjentom dziś i jutro, także naszym dzieciom i wnukom. Centrum Medyczne Synexus, dzięki profesjonalizmowi i ogromnemu doświadczeniu naszej organizacji, zapewnia prawidłowy przebieg badań, minimalizację ryzyk dla pacjentów oraz komfort wizyt, zarówno dla nich, jak i ich lekarzy. – podkreśla Lek.med. Łukasz Więch.
W przychodni pracuje 10 lekarzy, a wśród nich specjaliści medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych, hematologii, kardiologii, gastroenterologii, neurologii, ortopedii, dermatologii. Na pacjentów czeka 4 nowocześnie wyposażone gabinety, gdzie można wykonać bezpłatne badania kontrolne m. in. dla osób z cukrzycą, chorobą zwyrodnieniową oraz problemami kardiologicznym.Centrum Medyczne w Częstochowie mieści się przy ul. Wały Dwernickiego 43/45, otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00.

Centra Medyczne Synexus cieszą się w Polsce uznaniem wśród pacjentów. Powstanie nowego oddziału Synexus w Częstochowie sprawia, że nowe możliwości diagnostyki i leczenia w ramach programów profilaktycznych oraz badań klinicznych stają się dostępne dla pacjentów w regionie. Każdy pacjent, zarówno z Częstochowy, jak i  powiatów częstochowskiego i powiatów ościennych ma możliwość skorzystania z szerokiego pakietu bezpłatnych badań oraz konsultacji u lekarzy specjalistów z różnych dziedzin. Nasze Centrum jest zlokalizowane na terenie Centrum Medycznego Klara w Częstochowie. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. - podkreśla dyrektor ośrodka Katarzyna Korgól
Synexus cieszy się w Polsce zaufaniem zarówno wśród lekarzy jak i pacjentów. Wyrazem tego było otrzymanie w marcu 2015 roku zaszczytnego tytułu Przyjaźni Seniorom w kategorii bezpłatne badania profilaktyczne w ramach ogólnopolskiego Konkursu Srebrnej Gospodarki „Przyjaźni Seniorom”.

 **** 

O SynexusPierwsza przychodnia Synexus powstała w 1992 r. w Wielkiej Brytanii. Dziś na całym świecie funkcjonuje 55 placówek zlokalizowanych m.in. w Polsce, Niemczech, Bułgarii, Rumuni, Czechach, Wielkiej Brytanii, we Włoszech, Indiach, Stanach Zjednoczonych, na Ukrainie, Węgrzech i w Republice Południowej Afryki.


Zapraszamy: http://czest.info/zdrowie


Rombor - łożyska kulkowe,dwurzędowe,mikrołożyska,łożyska kulkowe jednorzędowe,łożyska walcowe,łożyska wahliwe,łożyska igiełkowe,łożyska kulkowe skośne,łożyska do klimatyzacji,łożyska specjalne,łożyska samochodowe,łożyska standardowe,łożyska toczne,łożyska przemysłowe

Udziałowiec - Firma Poligraficzno - Introligatorska, wykonuje druki dla uczelni, szkół oraz urzędów, świadectwa szkolne oraz dzienniki

MaszTu.pl - nowoczesny katalog stron! Maksymalnie.pl dobry katalog! wKatalog.pl - Wielki, Wspaniały i Wypasiony!
Katalog OSPI Oto-Ślub.pl - Ogólnopolski katalog firm ślubno weselnych Buduj Remontuj Urządzaj - branżowy katalog firm
Moto-oto - katalog motoryzacyjny! Lekarze Gabinety - ogólnopolski katalog medyczny SeoKatalog.Pro - profesjonalny katalog stron!
Info.OSPI.pl - informacje OSPI Terminale płatnicze częstochowa, kasy fiskalne Częstochowa, kasy czestochowa World Web Directory 2de.pl

 

Częstochowskie Informacje

Kasy fiskalne, kasy dla lekarzy, kasy dla prawników, Częstochowa, dobra-cena.com Jolanta

 
 
Subskrybuje zawartość